On ebay 26" 255/50/16 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...p;rd=1&rd=1