Conversation Between SCIV and aventador

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán họ. Lúc Lư thúc dẫn hắn đi tới chiếc bàn cuối cùng, Niệm Băng phát hiện, cả chiếc bàn này chỉ có một người ngồi ăn, những trù sư khác đều rất tự giác đi t́m bàn khác ngồi ăn.
    " Niệm Băng, vị này chính là trù sư trưởng của Thanh Phong Trai chúng ta, Diệu Trù Vương Minh Nguyên, Minh sư phụ. Mau mau ra mắt. Trù sư trường, hắn là Niệm Băng, là người mới đến giúp ta. Tay chân cũng coi là cần khoái, sau này phiền người chiếu cố nhiều ". Lư thúc tha thiết thay Niệm Băng giới thiệu.
    Minh Nguyên vóc người b́nh thường, không béo không gầy, nghe Lư thúc giới thiệu, ngẩng đầu nh́n Niệm Băng, hắn ước chừ
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1